"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 02/04/2014

El Grup MÉS vol que la llei de transports reclami les inversions ferroviàries de l’Estat

“Aquest projecte de llei està fet per un Govern que no creu en el transport públic ni en la mobilitat sostenible”El Grup Parlamentari MÉS ha presentat avui les seves esmenes a la llei de transports terrestres i mobilitat de les Illes Balears. Entre altres coses, les esmenes plantegen que el Govern reclami judicialment les inversions ferroviàries de l’Estat, que es promogui realment el transport públic i una mobilitat sostenible.

 

El diputat David Abril ha explicat: “pensam que és un projecte de llei que renuncia a entendre la mobilitat tal i com s’entén a Europa, que és un dret dels ciutadans i ciutadanes a poder elegir la manera amb què es mouen. Està fet per un Govern que no creu en el transport públic i de qualitat, i que no vol desenvolupar aspectes com el tren o la bicicleta perquè pensa que són símbols de l’esquerra”.

 

Abril considera que la norma no reflecteix “la importància estratègica dels transports, tant pel que fa als impactes mediambientals i humans, ni pel que fa a les possibilitats que tenen les polítiques de mobilitat sostenible per transformar el territori en un sentit positiu i millorar la qualitat de vida de les persones”.

 

Aquest és el resum de les esmenes presentades:

 

1. La llei ha d’apostar per una mobilitat sostenible

 

Per això hem esmenat no sols el títol del text, que hauria de ser de transports i “mobilitat sostenible”, sinó que també hi hem proposat tot un títol nou, sobre mobilitat a peu i en bicicleta, per corregir una situació de partida, que són unes Illes on històricament s'ha prioritzat el transport privat motoritzat per damunt altres formes de transport.

 

Entre les propostes que plantejam amb aquest bloc d'esmenes destaquen el desenvolupament de plans municipals de mobilitat sostenible que contemplin rutes escolars segures per als infants, o el desplegament d'una xarxa d'estacionaments per a bicicletes: és absurd que hi hagi més punts de recàrrega de cotxes elèctrics que aparcaments per a bicis. La bicicleta, atès que és el vehicle amb major intermodalitat, que permet combinar diferents maneres de transportar-se, ha de ser potenciada des dels poders públics.

 

2. El Govern del PP no creu en el transport públic

 

De fet, la llei coarta la possibilitat de reforçar, millorar o ampliar la xarxa de transport públic existents, molt pitjor dotada que la de qualsevol altra Comunitat, condicionant-la a la “viabilitat econòmica o a la seva rendibilitat social”. Per això proposam definir el terme “rendibilitat social”, ja que la mobilitat i l'accessibilitat són drets ciutadans que els poders públics han de garantir, i perquè qualsevol inversió en matèria de transport públic sempre és rendible des del punt de vista social: el que no és de rebut és boicotejar des del propi govern, amb tarifes sovint inassumibles, l'accés al transport públic.

 

En aquest sentit, plantejam també la possibilitat de rescatar, per raó d'interès públic, serveis de transport públic que estiguin gestionant empreses privades, ja que el que han de fer les administracions és justament assegurar que es dóna un servei i que aquest sigui de bona qualitat. També proposam que el Govern fomenti Consorcis a l'estil del CTM, a la resta d'illes, per tal d'optimitzar i millorar la xarxa de transport públic existent, que a Menorca, Eivissa i Formentera és encara més precària que a Mallorca.

 

3. Una llei que reivindiqui el tren i les inversions ferroviàries

 

Proposam que el Tren de Sóller, tot i reconèixer el seu caràcter històric i turístic, formi part de la Xarxa Ferroviària d'Interès General de la CAIB, i que se garanteixi, sobretot per als usuaris residents a Sóller i Bunyola, la vocació de servei públic.

 

A les disposicions transitòries, plantejam un termini de sis mesos perquè el Govern reclami judicialment davant el Ministeri de Foment les inversions ferroviàries compromeses en virtut de la disposició transitòria novena de l'Estatut d'Autonomia i la Llei 30/1998 de Règim Especial, i el desenvolupament del conveni amb l'Ajuntament de Palma per a la integració del sistema tarifari entre el Consorci de Transports de Mallorca i l'EMT. També plantejam que a la zona de domini públic ferroviària només es puguin desenvolupar activitats d'interès general no alienes a l'ús estrictament ferroviari: de Manacor a Artà no és cap “via verda” que s'ha de fer, sinó un tren.

 

I corregir el règim sancionador en aquesta matèria, ja que és un escàndol que es plantegin multes de fins a 1.000 euros per infraccions lleus com viatjar sense bitllet o amb el tiquet caducat, o romandre a l'estació fora de l'horari de servei (!).

 


4. Taxi: no s'entra en els conflictes històrics del sector

 

Des del grup MÉS plantejam que hi hagi mecanismes de coordinació intermunicipal que permetin gestionar conflictes com la disputa entre els taxistes de la Part Forana i Palma sobre la recollida de viatgers a l'aeroport, i que aquests es fermin reglamentàriament.

 

Plantejam regular a curt terminin el transport turístic, atès que acollint-se a la Llei del Turisme, els establiments hotelers també poden oferir serveis de transports, i això implica una competència deslleial cap al sector del taxi i empreses de transports.

 

5. Participació ciutadana: llueix per la seva absència

 

Trobam que les qüestions de mobilitat, per la seva importància social i mediambiental, han de ser abordades des del diàleg social i la participació ciutadana, i per això plantejam crear un Consell Balear de Mobilitat amb la participació d'institucions, patronals, sindicats, entitats socials i associacions d'usuaris i consumidors.

 

6. Ordenació de la mobilitat: i les autopistes?

 

Valoram positivament que es vulgui ordenar la mobilitat, que és un factor determinant de l'ordenació del territori. Per això plantejam, amb la disposició final segona, que modifica les Directrius d'Ordenació del Territori, una moratòria perquè no es puguin planificar ni executar nous projectes d'autovies o vies de gran impacte fins a l'aprovació del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears (PDSMIB) previst a la Llei, o mentre no s'acreditin increments de la densitat del trànsit en els darrers cinc anys superiors al 25%. Una esmena adreçada a projectes com l'autopista Llucmajor-Campos.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: