"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 30/05/2013

El Parlament insta l’Estat a aplicar el descompte de resident del 50% al preu final del bitllet, taxes incloses

La Comissió de Turisme aprova per unanimitat una proposició no de llei del Grup MÉS, presentada arran de la pretensió del PP estatal de blindar la llei perquè el descompte es deslligàs de les taxes portuàries i aèriesLa Comissió de Turisme del Parlament ha aprovat avui una proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per instar el Govern de l’Estat apliqui el descompte de resident del 50% sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos. La iniciativa ha estat aprovada per unanimitat.

 

Cal recordar que, com s'ha exposat en la iniciativa, en aquests moments s'està tramitant en el Congrés de Diputats el Projecte de Llei de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, tramitació en la qual el PP ha presentat esmenes per a modificar la Llei de Pressuposts amb l'objectiu d'evitar que el descompte de resident es pugui aplicar a les taxes portuàries i aeroportuàries que es cobren en cada viatge.

 

El Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel qual es regula la bonificació en les tarifes dels serveis regulars de transport aeri i marítim pels residents en les comunitats autònomes de Canàries i les Illes Balears i Ceuta i Melilla, modificat pel Reial Decret 1340/2007, d'11 d'octubre, estableix que el descompte de resident s'ha d'aplicar sobre "la tarifa del servei regular de transport aeri". En l'article 2.4. es detalla en contingut de la tarifa "A los efectos de este Real Decreto, se entenderá por tarifas de los servicios regulares de transporte aéreo nacional, los precios que deberán pagar los pasajeros a las compañías aéreas o a sus agentes por su transporte y el de su equipaje en los servicios aéreos, así como las condiciones de aplicación de dichos precios, incluida la remuneración y las condiciones ofrecidas a los agentes, otros servicios auxiliares y, en su caso, cargos por emisión. También estarán incluidos los impuestos, tasas y cánones aplicables, con excepción de la tasa por el uso de las infraestructuras y la tasa de seguridad."

 

Segons el que descriu el Reial Decret no hauria de fer falta aquesta precisió sobre l'aplicació del 50% de bonificació que el PP vol introduir via esmena, a no ser que es vulgui tancar una possibilitat que alguns col·lectius estan reivindicant: que el descompte s'apliqui sobre el preu final i total del bitllet que paga l'usuari.

 

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS considera positiu que el Parlament hagi aprovat la resolució que “insta el Govern de l'Estat a modificar el marc normatiu perquè el descompte del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos”. Així mateix, “insta el Govern de les Illes Balears a defensar davant al Govern de l'Estat el descompte del 50% per residència a les Illes Balears s'apliqui sobre el preu total i final del bitllet, amb tots els conceptes, taxes i recàrrecs inclosos”.

 

El Grup MÉS manté que els residents, en especial els de Menorca, Eivissa i Formentera, no poden permetre cap retrocés en l'aplicació del descompte de resident, encara que sigui per la via de la gestió i l'aplicació del descompte del 50%. I en aquest sentit, el compromís i la voluntat política ha estat sempre que el descompte s'aplica en el preu del bitllet, i el preu és sempre el preu final després de sumar-hi taxes i la resta de complements. Perquè si no és així, no és el 50%.


      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: