"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

Notícies. 09/12/2011

“L’ordenança de la bicicleta ha de garantir-ne l’ús com un mitjà de desplaçament habitual a Ciutat”

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa proposa una sèrie de modificacions per tal de fer viable l’ús de la bicicleta i compatible amb la seguretat dels vianantsLa nova ordenança de la mobilitat a Palma ha ser una normativa que ha de fer viable l’ús de la bicicleta tal i com s’estableix a l’exposició de motius de la proposta de l’equip de govern: “L’Ajuntament de Palma vol apostar decididament per convertir la bicicleta en un mitjà de desplaçament habitual per la nostra ciutat per tal d’aconseguir un model de mobilitat sostenible”. Un dels eixos de la política de mobilitat a Palma ha de ser aconseguir que desplaçaments que fins ara es fan en cotxe es puguin fer cada vegada més en bicicleta, evitant així congestió, renou i contaminació a la ciutat. Per això, han d’existir i s’han de crear les condicions de seguretat i comoditat necessàries per fer viable que la bicicleta sigui una alternativa real al transport motoritzat en cotxe.   

 

Les esmenes que presentam responen a unes noves necessitats per afavorir la mobilitat sostenible després que les decisions de l’equip de Govern hagin aconseguit retrocedir gairebé la totalitat dels avenços aconseguits durant la legislatura passada, com és la destrucció del carril bici d’Avingudes, la irrupció dels cotxes a l’eix cívic del carrer Blanquerna, la pujada de tarifes i reducció de freqüències de l’EMT, etcètera.

 

El grup municipal PSM-IniciativaVerds-Entesa considera que l’ordenança ha de garantir la convivència entre els vianants i els ciclistes en aquells espais que excepcionalment comparteixin totes dues figures, sempre prioritzant el més fràgil de la mobilitat de la ciutat, és a dir, el vianant.

 

En aquest sentit, proposam que l’ordenança inclogui una sèrie de qüestions que detallem a continuació:

 

1. Els ciclistes han de circular preferentment per la calçada. Per fer-ho amb unes mínimes condicions de seguretat proposam que gairebé tots els carrers d’un sol sentit de Palma s’haurien de convertir en ciclocarrers, on la velocitat màxima pels vehicles de motor sigui de 30 km/h.. Això permet pacificar el trànsit, evitat renous i perills provocats pels cotxes a la ciutadania en general, i garantiria també que les bicicletes puguin circular per les calçades amb unes mínimes condicions de seguretat, possibilitant establir uns itineraris adequats i útils perquè els ciclistes es puguin desplaçar entre diferents punts de la ciutat.  

 

2. Tenint en compte les condicions actuals del trànsit motoritzat de la ciutat i la manca de carrils bici o ciclocarrers, proposam que les bicicletes puguin circular per parcs públics, jardins, places i voravies de més de 3 metres d’ample sempre respectant la prioritat i a pas de vianant, i guardant una distància mínima d’un metre respecte els vianants, les façanes dels edificis, així com en les operacions d’avançament i/o encreuament amb les persones que van a peu. Tot això amb l’excepció dels moments d’aglomeració o prohibició expressa. Aquest és el mateix règim que s’aplica a les ordenances de ciutats com per exemple Saragossa.

 

3. A més, l’ordenança ha de contemplar mesures estrictes de sanció per evitar que una minoria de persones que van en bicicleta i que circula de forma incívica i temerària perjudiqui la imatge d’una majoria de ciclistes que sempre circulen correctament, a pas de vianant, sense incomodar ni posar en perill mai a les persones que van a peu. Amb tot, proposam que les sancions contemplin una gradació per distingir la major o menor gravetat de les infraccions.

 

 

El grup municipal introdueix aquestes esmenes perquè considera que l’ordenança tal i com està redactada actualment pot significar sancionar a ciclistes que circulin correctament per parcs, jardins públics i voreres amples. Aquest és el cas que està succeint a València, on s’han aplicat en tres dies multes de 200 euros a més de 530 ciclistes que circulen a pas de vianant, per voreres amples, sense incomodar ni posar en perill a vianants, pel simple fet de circular per una voravia.  

 

Amb tot, la coalició de Palma trametrà aquestes esmenes a la resta de grups municipal i confia en arribar a un acord per poder aprovar inicialment aquesta ordenança en el proper plenari de dia 22 de desembre per unanimitat.


      

 

 
PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: