"La fermesa d'un somriure" Sebastià Serra, en la memòria
 
EL PEU, FITER; LA MIRADA, ATREVIDA
veure totes

Palma
Mallorca
Menorca
Eivissa
Grup parlamentari
Consell de Mallorca


 

NotĂ­cies. 24/09/2006

El PSM de Marratxí presenta una moció per a la supressió de les barreres arquitectòniques als edificis municipals

Joan Francesc Canyelles, regidor del PSM a l’Ajuntament de Marratxí recorda que la immensa majoria d’edificis públics municipals, tant de titularitat pròpia com llogats, tenen problemes d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïdaPer tal de millorar la qualitat de vida de les persones en mobilitat reduïda o qualsevol altra limitació han presentat una moció a l’Ajuntament de Marratxí a la qual recorden a l’equip de govern municipal (PP-IDMA) la necessitat de complir el que estableix el Reglament per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques aprovat mitjançant el Decret 20/2003, de 28 de febrer, per la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports.

L’objectiu d’aquest nou reglament és garantir la mobilitat de totes les persones, no només les que pateixen una greu disminució física, sinó també les persones d’edat avançada, els pares i mares de nins petits en cotxet de rodes, etc.

El Grup municipal del PSM a l’Ajuntament de Marratxí recorda que fa anys que tots els Ajuntaments de les Illes Balears tenen l’obligació legal de vetllar per l’acompliment del que disposa l’esmentat Reglament de supressió de barreres arquitectòniques i de promoure tots i cadascun dels articles del mateix que l’obliguen competencialment per tal de fer dels seus municipis, uns municipis més tolerants, més igualitaris, més solidaris, més justos i, en definitiva, per a tothom.

També recorden que a l’any 2008, les barreres arquitectòniques han d’estar suprimides per llei, la qual cosa fa gairebé impossible el seu compliment donat la proximitat de la data i la quantitat de projectes que són necessaris per complir la normativa als edificis i espais públics de Marratxí.

Destaquen que l’Ajuntament de Marratxí no té un Pla Local d’Adaptació i Supressió de Barreres Arquitectòniques ni un programa específic d’actuació. De fet l’Ajuntament de Marratxí a duit a terme comptades i puntuals actuacions per a la millora de l’accessibilitat.

A la mociĂł presentada pels Nacionalistes proposen els segĂĽents acords:

1er.- L’Ajuntament es compromet a crear un Consell Local d’Accessibilitat i l’elaboració d’un Pla Local d’Adaptació i Supressió de Barreres Arquitectòniques en un termini de 6 mesos, destinat a eradicar gradualment les Barreres Arquitectòniques Urbanístiques, les Barreres Arquitectòniques en l’Edificació, les Barreres Arquitectòniques en el Transport i les Barreres Arquitectòniques en la Comunicació.

2n.- Aquest Pla Local contemplarà un programa específic d’actuació, prioritzant en una primera fase, aquells edificis de titularitat municipal. El pla estarà integrat, com a mínim, per un inventari dels espais, edificis, locals i mitjans de transport que hagin de ser objecte d’adaptació i l’ordre de prioritats en què es durà a terme i les fases d’execució del pla.

3er.- L’Ajuntament es compromet a destinar a cada exercici pressupostari les consignacions necessàries per al finançament d’aquestes adaptacions.

4t.- L’Ajuntament es compromet a determinar un percentatge de les seves partides pressupostàries d’inversió directa en els edificis i espais d’ús públic, de la seva titularitat o sobre els quals disposi, per qualsevol títol, del dret d’ús per a la supressió de les barreres existents.

5è.- L’Ajuntament promourà campanyes informatives i educatives dirigides a la població en general per tal de sensibilitzar-la en el tema de les persones amb limitacions a fi de fomentar la seva integració real a la nostra societat.

6è.- L’Ajuntament es compromet a fer complir l’article 7è, apartats 2n i 5è del decret 20/2003 a l’hora d’atorgar les llicències d’obres, d’activitats i altres autoritzacions a fi d'evitar que els nous locals comercials, edificis i altres instal·lacions públiques o privades presentin barreres arquitectòniques a l’hora de la seva inauguració.”

Joan Francesc Canyelles, regidor del PSM a l’Ajuntament de Marratxí recorda que la immensa majoria d’edificis públics municipals, tant de titularitat pròpia com llogats, així com els espais públics tenen problemes d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda, per aquest motiu reclama la necessitat indefugible per tal d’establir directrius de justícia social i l’acompliment de l’esmentat Reglament no només per l’obligació legal de fer-ho, sinó també com a norma i actitud ètica i moral davant de la societat.
ť
      

 

 


PSM Entesa Nacionalista - Avís legal                  Desenvolupat per: